نمونه پرونده نگهداری مواد مخدر

به سبب اقرار متهم و اظهار ندامت او و فقدان سابقه کیفری موثر و تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی به استناد بندهای ت و ث ماده 38  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به موجب ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرداخت یکصد و سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید

نویسنده:

amir

دسته بندی:

تاریخ پست:

جولای 26, 2023

اشتراک گذاری:

باسمه تعالی. به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به تصدی اينجانب امضاکننده زير تشکيل است، پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد، دادگاه با ملاحظه جميع اوراق پرونده ختم رسيدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکيه به شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور رای مينمايد

گردشکار: در پرونده حاضر گزارشی علیه متهم مبنی بر در معرض فروش قراردادن و نگهداری مواد مخدر طرح گردیده و پس از تحقیقات اولیه در دادسرا به موجب کیفر خواست پرونده به این دادگاه ارجاع و در جریان رسیدگی قرار گرفته و نهایتا ختم دادرسی اعلام و معد صدور رای گردیده است.

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای ***** فرزند *****مبنی بر در معرض فروش قراردادن و نگهداری مواد مخدر شامل سی و نه گرم و پنجاه سانتی گرم تریاک و نه گرم و پنجاه سانتی گرم شیره تریاک بدین شرح که متهم در حالی که با خودروی خود مهیا برای فروش مواد مخدر بوده است دستگیر و مواد مخدر از او کشف میشود، بنابر این نظر به اقرار صریح مقرون به واقع متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی و صورتجلسه توزین مواد و نحوه دستگیری متهم، مجرمیت ایشان از نظر دادگاه محرز و مسلم است و دادگاه ایشان را مستندا به بند 1 ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر و تصویبنامه شماره ********** مورخ 25/12/1399 هیات وزیران در اجرای ماده 28 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به موجب ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و اعمال تخفیف به سبب اقرار متهم و اظهار ندامت او و فقدان سابقه کیفری موثر و تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی به استناد بندهای ت و ث ماده 38  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ث ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 به موجب ماده 5 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به پرداخت یکصد و سی میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید ليکن با احراز شرايط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن صدور قرار تعلیق ساده، اجرای مازاد بر سی میلیون ریال از جزای نقدی به مدت پنج سال تعليق می شود با اين توضيح که چنانچه محکوم عليه در مدت تعليق مجازات مرتکب جرايم عمدی مستوجب حد، قصاص، ديه و يا تعزير تا درجه هفت نشود محکوميت تعليقی بلا اثر ميگردد و در غير اين صورت محکوميت تعليقی به همراه مجازات جرم ارتکابی جديد به اجرا در خواهد آمد و بعلاوه مستندا به ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بر معدوم نمودن مواد مخدر مکشوفه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است.

مقالات

پست های جاری